Харкiвський iнститут управлiння був заснований у 1991 роцi на базi економiчного факультету Харкiвського державного унiверситету. Вiн - один з перших вузiв недержавної форми власностi на Слобожанщинi. Як вищий навчальний заклад, вiн створювався вiдповiдно до соцiально-економiчних, культурно-освiтнiх, нацiональних потреб перiоду проголошення суверенiтету України. Дiяльнiсть iнституту передбачає надання послуг для одержання вищої професiйної освiти, пiдготовки спецiалiстiв рiзних рiвнiв квалiфiкацiї за новими напрямами. Органiзацiя вузу вiдповiдає вимогам нової економiчної полiтики i викликана потребами суспiльства i регiону в пiдготовцi фахiвцiв економiчного профiлю нової якостi, за новими галузями знань, напрямами пiдготовки, спецiальностями та спецiалiзацiя ми.

      У 2004 роцi рiшенням ДАК повторно акредитованi за II, III (другим, третiм) рiвнем усi чотири спецiальностi - "Фiнанси", "Маркетинг", "Облiк i аудит" з напряму 0305 "Економiка i пiдприємництво", спецiальнiсть "Менеджмент органiзацiй" з напряму 0502 "Менеджмент" (вiдповiдно сертифiкати серiї HI-III №№ 210863, 210864, 210865, 210717).

      В 2004 роцi Харкiвським iнститутом управлiння оновлено лiцензiю МОН України на право надання освiтнiх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до бакалавра, спецiалiста за означеними напрямками та спецiальностями (лiцензiя МОН України серiя АА № 867922 вiд 15.11.2004), яка в 2005 р. була замiнена на лiцензiю серiї АБ № 122352 (строк дiї - з 19.10.2004 р. до 01.07.2009 р.).

      Отримання в 2002 р. лiцензiї на перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї (серiя АА № 234338 вiд 10.07.2002 р.) дало змогу утворити факультет пiслядипломної освiти (зараз Центр пiслядипломної освiти), який мiстить у собi систему пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв, включаючи другу вищу освiту. В 2005 роцi поновлена лiцензiя МОН України на перепiдготовку (серiя АБ № 122352, строк дiї з 19.10.2004р. до 01.07.2009 р.) та пiдвищення квалiфiкацiї (серiя АБ № 122228, строк дiї з 19.04.2005 р. до 01.07.2008 р.)

      У 2003 роцi система пiдготовки кадрiв в iнститутi була доповнена нижнiм рiвнем, а саме - лiцензований коледж управлiння та iнформацiйних технологiй (лiцензiя АА №521641 термiн дiї з 08.04.2003р. до 01.07.2007р.), який почав готувати молодших спецiалiстiв за спецiальностями "Бухгалтерський облiк", "Бiржова дiяльнiсть" та "Фiнанси".

      У квiтнi 2000 року був органiзований вiддiл туризму, який має лiцензiю на туристичну дiяльнiсть з грудня 2002 року - АА №520757. З сiчня 2004 року був створений центр туризму.

      У березнi 2007 р. Зборами Засновникiв ТОВ "Харкiвський iнститут управлiння" було узгоджено з МОН України i затверджено нову редакцiю Статуту Харкiвського iнституту управлiння у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, яка зареєстрована у виконкомi Харкiвської мiської ради народних депутатiв 21.08. 2007 р., реєстровий №14801050010003636.

      На даний час в iнститутi функцiонують економiчний факультет (денна i заочна форма навчання), Центр пiслядипломної освiти i сiм кафедр.

      Зараз в iнститутi пiдготовка фахiвцiв здiйснюється такими кафедрами: соцiально-економiчних, гуманiтарних i правових дисциплiн ; вищої математики та прикладної iнформатики; фiнансiв i кредиту; облiку та аудиту; менеджменту; екологiчної безпеки i туризму; економiки i маркетингу.

Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

lvov.natashaescort.com
FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2019