Головнi напрямки наукової дiяльностi iнституту

      Професорсько-викладацький склад Харківського інституту управління  працює над виконанням загальноінститутської наукової проблеми "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємств та організацій (регіональний аспект)”.  
Керівник:
проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків,  канд. техн. наук, проф. Назарян М.М.


В аспекті проблеми колектив інституту виконує наступні теми:
1.    Економічна оцінка ефективності впровадження інвестиційно-інноваційних рішень.
Керівник: зав. кафедрою менеджменту, д-р техн. наук, проф. Свідерський В.П.
2. Фінансово-економічні питання розвитку підприємницької активності на Україні.
Керівник: зав. кафедрою фінансів та кредиту, канд. екон. наук., доц. Череватенко В.А.
3. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства та його використання.
Керівник:  зав. кафедрою обліку і аудиту, доц. Чупир Т.Я.
4. Вплив соціально-культурного середовища на маркетингову діяльність підприємств.
Керівник:  зав. кафедрою економіки і маркетингу, канд. екон. наук, проф. Гончаров А.Б.
 5. Економіко-правові та соціокультурні аспекти дослідження економічних сис-тем в умовах сучасних трансформаційних процесів.
Керівник:  зав. кафедрою соціально-економічних, гуманітарних і правових дисциплін, д-р філос. наук, проф. Леонтьєва В.М.
6. Інформаційно-аналітичне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств.
Керівник: зав. кафедрою математики та прикладної інформатики, д-р фіз.-мат.    наук, проф. Яковлєв С.В.
Виконання комплексних наукових досліджень в Харківському інституті управління здійснюються в різноманітних формах.

В рамках вирішення загальноінститутської проблеми  канд. техн., наук, професор   Назарян М.М. продовжував  наукову роботу відповідно до плану  над  темою «Розробка економічно ефективних водоохоронних технологій з використанням електрокоагуляційних та кавітаційних технологій». Розроблена ефективна технологія очистки природної води від фтору, виготовлений дослідний зразок електрокоагулятора, який пройшов дослідну апробацію в м.    Дзержинську (Р.Ф.) і м. Нермасилло (Мексика), де були проведені випробування  під керівництвом проф. Назаряна М.М. з метою  визначення ефективності використання розробок для очистки артезіанської води від фтору до якості питної.
Скорегована технологічна схема води ріки Ветлуги для фільтрованої станції на водопровідному вузлі міста Шар’ї (Росія).
Здійснена розробка водоохоронної технології з застосуванням електрокогуаляційного принципу. Отримано рішення РОСПАТЕНТу про видачу патенту на корисну модель за заявкою № 2006 121318/22(023144) від 16.06.2006. Назва корисної моделі: „Устройство для электрохимической очистки загрязнённой жидкости».
Розробки досліджень з названої теми зафіксовані у вигляді винаходив, які були представлені на Міжнародній виставці  «Екологія–2007» (м. Київ), а також презентовані в Академії Наук  АРК, де прийняте рішення про їх вико-ристання в регіоні.
Вченими інституту визначено, що покращення підприємницького та інвестиційного клімату необхідно, але недостатньо для забезпечення необхідних темпів зростання економіки. Потрібна концентрація ресурсів на „проривних напрямах", що реалізують конкурентні переваги нашої економіки, її інноваційний потенціал.
Забезпечення конкурентноздатності на обраних напрямах потребує об’єднання у повній мірі ресурсів, які ще незадіяні, а саме:
внутрішні накопичення, що можуть бути використані для інвестицій у модернізацію обробних галузей;
           технологій та інноваційного потенціалу науки і промисловості; кадрового потенціалу та підприємницької ініціативи.
Зазначені напрями можуть бути визначені тільки на основі угоди між державою, бізнесом та незалежними експертними інститутами громадянського суспільства.
Взаємостосунки держави і бізнесу повинні будуватися на проектній основі. Держава і бізнес використовують доступні їм ресурси, беруть на себе визначені зобов'язання та визначають розподіл результатів.

    Результати наукових досліджень апробуються на науково-практичних конференціях та публікуються в наукових збірках.
    В інституті  щорічно проводяться 3 конференції Міжнародного рівня:
1. Міжнародна науково-практична конференція "Технології управління в економіці, науці, освіті в XXI столітті: проблеми, перспективи”.  
2. Традиційні щорічні Ліберманівські читання.
3. Міжвузівська студентська науково-практична  конференція «Студентська наукова діяльність в умовах входження України в європейський та світовий простір».
Щорічно друкується науковий журнал «Вчені записки» Харківського ін-ституту управління, в якому, згідно з листом ВАКу від 13.03.03 № 02-76-05/633 статті зараховуватимуться як апробації результатів дисертаційних досліджень.
За останні 3 роки вченими нашого інституту опубліковано   244 статті у виданнях республіканського і міжнародного рівня. Видано 18    навчальних посібників, в т.ч.  2 – з грифом  Міносвіти України.      
Студенти Харківського інституту управління  є призерами багатьох міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів та олімпіад.
Студент Кудлай Роман у 2007/2008 н.р. отримав  Диплом II ступеня за рівнем „бакалавр” у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності "Менеджмент організацій” у Київському національному торговельно-економічному  університеті.
В 2008/2009 н. р. студент Кудлай Роман став переможцем II етапу  Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій» у номінації «Менеджер-координатор» (Проектний менеджер) в Одеському державному економічному університеті.
Студент ХІУ Слюсарев Євген зайняв 1 місце в Обласному турі Х Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді в номінації «Соціальний проект».
Студентка гр. МО-41/42  Калуцька Тетяна отримала стипендію Харківського міського голови "Обдарованість” для дітей та молоді у номінації "Науково-дослідницька та пошукова діяльність» у 2008/2009 навчальному році.
Науковий відділ інституту координує науково-дослідну роботу студентів.
Щорічно проводиться Міжвузівська студентська науково-практична  конференція «Студентська наукова діяльність в умовах входження України в європейський та світовий простір».
За матеріалами студентської наукової конференції  друкується науковий журнал «Вчені записки» ХІУ Спеціальний випуск,  в якому вміщені студентські наукові дослідження, виконані під керівництвом учених-економістів.
В 2009 році студентами нашого вузу опубліковано 45 статей, а за останні 3 роки – 109.

9 грудня 2009 році в Харківському інституті управління проводилась Міжнародна науково-практична конференція «Економічні аспекти сучасних технологій управління в економіці, науці, освіті в XXI столітті в умовах фінансової кризи» (Чотирнадцяті Ліберманівські читання), присвячена 112-й річниці від дня народження основоположника Харківської економічної школи, видатного економіста Овсія Григоровича Лібермана, проводиться за ініціативою Харківського інституту управління з метою об’єднання зусиль вчених та творчої інтелігенції у сфері управління в економіці, науці, освіті в умовах світової фінансової кризи.
У роботі конференції взяли участь 145 учених і спеціалістів, серед яких — 12 докторів наук, 58 кандидатів наук, 10 аспірантів, викладачі, магістри, студенти, інженери, які є представниками різних наукових шкіл.

Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2020