19.ХI.2008р.

      Коледж управлiння та iнформацiйних технологiй Харкiвського iнституту управлiння (у формi ТОВ) отримав згоду Мiнiстерства освiти i науки України (№ 6/11529 вiд 13.11.2008р.) на подану заяву та справу щодо лiцензування пiдготовки молодших спецiалiстiв зi спецiальностi 5.03050701 'Маркетингова дiяльнiсть' (реєстрацiйний №3993-л вiд 17.09.2008р.) за денною формою навчання.

      Спецiальнiсть 5.03050701 'Маркетингова дiяльнiсть' увiбрала в собi досвiд, який надбав коледж при пiдготовцi студентiв за спецiальнiстю 'Бiржова дiяльнiсть', що iснувала ранiше.

      Кадрове, матерiально-технiчне, iнформацiйно-технiчне, навчально-методичне забезпечення спецiальностi 5.03050701 'Маркетингова дiяльнiсть' дозволяє проводити пiдготовку фахiвцiв за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем 'молодший спецiалiст' згiдно вимогам Державних стандартiв освiти.

      Необхiднiсть та доцiльнiсть пiдготовки фахiвцiв за цiєю спецiальнiстю диктується сучасними потребами розвитку Харкiвського регiону України.

      На пiдприємствах, в установах та органiзацiях державного сектора економiки, а також у чисельних приватних структурах вiдчувається гостра потреба у фахiвцях, якi б поєднували у своїй пiдготовцi грунтовнi знання з питань економiки та добрими практичними навичками у розробцi та застосуваннi сучасних маркетингових технологiй. З 46 вищих навчальних закладiв I-II рiвня акредитацiї Харкiвської областi, що здiйснюють пiдготовку молодших спецiалiстiв галузi знань 0305 'Економiка i пiдприємництво', жоден не готує молодших спецiалiстiв зi спецiальностi 'Маркетингова дiяльнiсть' (квалiфiкацiя - 'агент маркетингових послуг').

      Лiцензування даної спецiальностi у коледжi управлiння та iнформацiйних технологiй ХIУ дає можливiсть не тiльки забезпечити пiдприємства, фiрми, корпорацiї i пiдприємницькi структури молодшими спецiалiстами спецiалiстами в галузi маркетингу, а ще розширити вибiр випускникiв шкiл в можливостях одержати економiчну спецiальнiсть, в т.ч. маркетингової направленостi.

      19.ХI.2008р.

Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

lvov.natashaescort.com
FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2019